HOW TO Downgrade iOS 14 Beta to iOS 13 & KEEP Data! (Uninstall Profile)

iOS 14 Beta 1 Downgrade! How to Downgrade iOS 14 to 13. Delete iOS 14